www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Cudzoziemcy

Zatrudnianie cudzoziemców
 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę ( Dz. U. Nr 17, poz. 106)  istnieje możliwość wykonywania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, przez cudzoziemców pochodzących z państw graniczących z RP (Ukraina, Białoruś, Rosja), w okresie do sześciu miesięcy w roku (możliwość przepracowania tego okresu w sposób ciągły), jeżeli otrzymają oni oświadczenie polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pracodawcy lub jego siedzibę. Oświadczenie to służyć będzie potencjalnemu pracownikowi (cudzoziemcowi) jako załącznik do wniosku wizowego - pracownik powinien uzyskać wizę w celu wykonywania pracy. Pracownik (cudzoziemiec) powinien posiadać otrzymane od pracodawcy oświadczenie w czasie przekraczania granicy i w czasie wykonywania pracy w Polsce.  



Uwaga: potencjalny pracownik, przebywający w Polsce na podstawie wizy nie uprawniającej do wykonywania pracy (np. turystycznej lub w celu odwiedzin) powinien powrócić do swojego kraju i złożyć wniosek o nową wizę – wizę w celu wykonywania pracy - w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w miejscu stałego zamieszkania.



Wykonywanie pracy przez osobę, która przebywa w Polsce np. na podstawie wizy turystycznej uznane zostanie za pobyt niezgodny z deklarowanym celem
.



Z powyższych uprawnień mogą także korzystać obywatele państw graniczących z RP przebywający już w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

 

 

Formularz oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi – obywatelowi państwa graniczącego z Rzecząpospolitą Polską 


Autor dokumentu: Ewa Andziulewicz

Udostępnił:  Agnieszka Kraszewska (2007-07-16 08:41:45)
Ostatnio zmodyfikował:  Tomasz Nowak (2010-02-17 15:00:38)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036177