www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Roboty publiczneRoboty publiczne
– oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką:

-ochrony środowiska,

-kultury,

-oświaty,

-sportu i turystyki,

-opieki zdrowotnej,

-bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

Roboty publiczne do 6 miesięcy

 

Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych, o których mowa  art. 49 w pkt. 2,3,5 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy, przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 

Roboty publiczne do 12 miesięcy

 

Starosta może dokonywać, w zakresie i na zasadach określonych do osób wymienionych powyżej w pkt. 2,3,5, zwrotu poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów z tytułu zatrudnienia na okres 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Ponadto

Bezrobotni, o których mowa  w art. 49 pkt. 1, 2 cytowanej ustawy, mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Skierowanie, o którym mowa powyżej, powinno dotyczyć w szczególności bezrobotnych zobowiązanych do alimentów na mocy odrębnych przepisów.

Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił bezrobotnych skierowanych do prac, o których mowa powyżej, część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczajacej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn zatrudnionych bezrobotnych i połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.


Autor dokumentu: Wiesława Skrzyńska

Udostępnił:  Agnieszka Kraszewska (2005-04-25 10:40:04)
Ostatnio zmodyfikował:  Beata Grodkowska (2009-03-26 21:46:29)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036173