www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Przygotowanie zawodowe dorosłych
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
 
W celu uzyskania kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami starosta inicjuje, organizuje i finansuje przygotowanie zawodowe odbywające się w formie
- praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego,
- przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla  zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.
 
Z przygotowania zawodowego skorzystać mogą:
  • osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym powiatowym urzędzie pracy,
  • osoby posiadające status poszukującego pracy z tytułu:
  • otrzymywania świadczenia socjalnego przysługującego na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach,
  • uczestniczenia w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobierania świadczenia szkoleniowego, przyznanego przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługującego po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

     
 
 
 


 

Autor dokumentu: Urszula Glab

Udostępnił:  Sylwia Ławniczak (2009-05-12 13:37:38)
Ostatnio zmodyfikował:  Sylwia Ławniczak (2009-07-22 13:46:18)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036159