www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

 

Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt. 1ustawy z dnia 20.04.2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zmianami) Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą   środki w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia celem refundowania kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego na to stanowisko.


1.Pracodawca ubiegający się o refundację poniesionych kosztów składa wniosek określający :
(druk wniosku w trakcie aktualizacji)
 
 • numer w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej   REGON,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP
 • liczbę stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
 • data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polska Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wnioskowaną kwotę refundacji,
 • kalkulację wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy oraz źródła ich   finansowania,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowisk pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii,
 • rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych na stanowiskach pracy,
 • wymagane kwalifikacje i inne wymagania niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinni spełnić bezrobotni skierowani przez powiatowy urząd pracy,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji,
 • podpis podmiotu lub osób  uprawnionych  do reprezentowania podmiotu składającego wniosek,
 • oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych,
 • oświadczenie o nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • oświadczenie o niekaralności  w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku
 • oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
 • oświadczenie o nierozwiązaniu w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku stosunku pracy przez pracodawcę,
 • oświadczenie o nieotrzymaniu w okresie 3 lat poprzedzających  z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanymprzez pracodawcę, złożenie wniosku refundacji ze środków Funduszu Pracy na    wyposażenie lub doposażenie stanowiska  pracy, a w przypadku jej   otrzymania-  o dotrzymaniu warunków umowy.

 
 

INFORMACJA O POMOCY PUBLICZNEJPOBIERZ

  Wniosek o refundację
kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy może być uwzględniony w przypadku spełnienia przez pracodawcę łącznie następujących warunków :
 
 • pracodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem  złożenia wniosku,
 • pracodawca nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie  społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych  Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych oraz nie posiadaniu  nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • pracodawca nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6.06.1997r.- kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)
 • pracodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji- Wytycznewspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw Dz.Urz. UE C 244 z 01.10.2004r. str. 2)
 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku pracodawca nie   otrzymał ze środków Funduszu Pracy pożyczki na utworzenie     dodatkowych stanowisk pracy, a w przypadku jej otrzymania –   dotrzymał warunków umowy.
 • pracodawca nie rozwiązał w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.
 • złożony wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.
 
Regulamin udzielenia podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (regulamin w trakcie aktualizacji)
  


Autor dokumentu: Barbara Stasiak

Udostępnił:  Agnieszka Kraszewska (2005-04-25 10:48:35)
Ostatnio zmodyfikował:  Tomasz Nowak (2010-03-16 14:22:41)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036174