www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Rejestracja

 

Rejestracja następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów (oryginały), wypełnienia karty rejestracyjnej oraz poświadczenia własnoręcznym podpisem prawdziwości złożonych oświadczeń przez osobę rejestrującą się w obecności pracownika urzędu pracy.

Dokumenty niezbędne do rejestracji

Osoba rejestrująca się jest zobowiązana do przedłożenia:

 1. dowodu osobistego, a w przypadku jego braku: dokumentu ze zdjęciem, poświadczenia zamieszkania oraz potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu wydane przez Urząd Miasta z podanym numerem ewidencyjnym PESEL,
 2. świadectwa ukończenia szkoły (dyplomu) i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 3. wszystkich świadectw pracy oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień, w tym w przypadku zatrudnienia w niepełnym czasie pracy - zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące,
 4. dokumentu o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac jeżeli taki posiada ,
 5. numeru identyfikacji podatkowej NIP
 6. osoby, które prowadziły działalność gospodarczą winny przedstawić:
  1. wszystkie decyzje o likwidacji działalności gospodarczych,
  2. zaświadczenia z ZUS o okresie opłacania składek.
    
 7. osoba niepełnosprawna przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności.

REJESTRACJI NIE DOKONUJE SIĘ W PRZYPADKU NIEPRZEDSTAWIENIA DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH W PKT. 1,2,3,7

 


Podstawa prawna:

 • art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie MGiP z dnia 26.11.2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy Dz. U. Nr 262 z 2004 r., poz. 2607 z póź. zm.

Autor dokumentu: Elżbieta Szlinder

Udostępnił:  Agnieszka Kraszewska (2005-04-22 13:24:10)
Ostatnio zmodyfikował:  Beata Grodkowska (2010-02-26 10:22:05)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036143