www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Dodatki aktywizacyjne


Osoba bezrobotna posiadająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych może złożyć wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w następujących przypadkach:

  • podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej  inicjatywy – w tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku, przez  połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek
  • podjęcia zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy w wyniku skierowania urzędu pracy, jeżeli osiąga wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia – dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym, nie większej jednak niż 50% zasiłku, przez cały okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek


 Osoby spełniające powyższe warunki mogą złożyć  wniosek  o  przyznanie  dodatku  aktywizacyjnego w  pokoju   Nr 106
w siedzibie  PUP w Gdyni   wraz z kserokopią umowy o pracę, umowy zlecenia,  umowy  o dzieło lub innego dokumentu określającego podstawę wykonywania zatrudnienia ( oryginał do wglądu). Bliższe informacje uzyskać można pod numerem telefonu  (058)-620-49-54  w. 106.Terminowe dokonywanie wypłaty dodatku aktywizacyjnego uzależnione jest od dostarczenia zaświadczenia o pozostawaniu w zatrudnieniu   - zaświadczenia należy dostarczać w pierwszym dniu roboczym, po przepracowaniu pierwszego miesiąca. 
-
osobiście w pok.106 lub za pośrednictwem fax-u  nr  (058)-621-06-95.Opracowano na podstawie art. 48 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415.z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 219, poz. 2222, 2004r.z późn. zmianami).


Autor dokumentu: Elżbieta Marciniec

Udostępnił:  Iwona Leman (2007-10-26 10:14:33)
Ostatnio zmodyfikował:  Beata Grodkowska (2009-03-26 21:42:53)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036167