www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Obowiązki bezrobotnego
  • Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd  terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu  wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia. Bezrobotny, który nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego - pozbawienie statusu bezrobotnego nastąpi na okres 3 miesięcy od dnia niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy.

·          Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu,   przygotowania zawodowego dorosłych. wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu  ustalenie zdolności do pracy  , lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia propozycji pozbawiony zostanie statusu bezrobotnego na okres

a)    120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

b)    180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c)    270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

{liczbę odmów oblicza się od dnia 1.02.2009 r.}

  • Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.
  • Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomi powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje.  Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.
  • Bezrobotny   jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy   pisemnego oświadczenia o przychodach   pod rygorem odpowiedzialności karnej w terminie 7 dni od dnia  uzyskania przychodu.
  • Bezrobotny   jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy   innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie. W razie niedokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują od dnia założenia   wymaganych dokumentów.
  • W przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu.

W przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, na wniosek bezrobotnego powiatowy urząd pracy przesyła odpisy karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania lub pobytu tej osoby.

Bezrobotny   jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce zameldowania i stawić się we właściwym dla nowego miejsca pobytu powiatowym urzędzie pracy w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania. Niestawiennictwo powoduje utratę statusu osoby bezrobotnej

  • W przypadku   czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy w terminie  2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia i przekazać urzędowi zaświadczenie o tej niezdolności wystawione na odpowiednim wzorze (ZUS-ZLA)– bezzwłocznie po   ustaniu przyczyny niezdolności do pracy. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy

 


Autor dokumentu: Izabela Truss

Udostępnił:  Agnieszka Kraszewska (2005-04-22 13:30:14)
Ostatnio zmodyfikował:  Beata Grodkowska (2009-03-26 21:36:43)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036148