www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Szkolenia

 

PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
 prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia:

 

 

 

 ==> PROFESJONALNY KURS KOSMETYCZNY

==> PRZEDŁUŻANIE RZĘS


 

Plan szkoleń rok 2010

 Plan szkoleń rok 2010 - EFS

  

  Umowy dotyczące szkoleń:

 rok 2006
 rok 2007
  rok 2008
  rok 2009

                              


 O udział w szkoleniach, studiach podyplomowych, egzaminach, szkoleniach realizowanych na podstawie udzielonej pożyczki finansowanych ze środków Funduszu Pracy ubiegać się mogą:

 • osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym powiatowym urzędzie pracy,
 • osoby posiadające status poszukującego pracy  z tytułu:

   
pozostawania w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
zatrudnienia u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
otrzymywania świadczenia socjalnego przysługującego na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określony w odrębnych przepisach,
uczestniczenia w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
jest żołnierzem rezerwy,
pobiera rentę szkoleniową,
pobierania świadczenia szkoleniowego, przyznanego przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługującego po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, zamierzającego podjąć zatrudnienie, inna prace zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • pracownicy oraz inne osoby wykonujące inna pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.
 
 
SZKOLENIA
Szkolenie
to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
 
FINANSOWANIE SZKOLEŃ
Osobom bezrobotnym skierowanym na szkolenie przysługuje stypendium . Finansować ze środków Funduszu Pracy można szkolenia, których plan nauczania obejmuje przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu i realizowane jest przez instytucję szkoleniową posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
 
Skierowanie na szkolenie może nastąpić w szczególności w przypadku:
 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji:
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
 
Starosta może skierować ww. osoby na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadniona zostanie celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. Skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.
 
CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ SKIEROWANIE NA SZKOLENIE?
Skierowanie na szkolenie można uzyskać w różny sposób:
 
1.   SZKOLENIE GRUPOWE
 • zgłoszenie chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez powiatowy urząd pracy,
 • otrzymanie propozycji udziału w szkoleniu otrzymać bezpośrednio od pracownika urzędu,
należy pamiętać, że pierwsza odmowa bez uzasadnionej przyczyny propozycji udziału w szkoleniu powoduje utratę statusu bezrobotnego na okres 120 dni.
 
 
2.   SZKOLENIE INDYWIDUALNE
 • złożenie wnioski o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej, uzasadniając jego celowość np. po przez
  • pisemne poświadczenie od przyszłego pracodawcy, że po ukończeniu wskazanego szkolenia zostanie przyjęty przez niego do pracy,
  • planu rozpoczęcia działalności gospodarczej np. biznes plan oraz inne dokumenty potwierdzające chęć otwarcia działalności gospodarczej,
  • wykazanie zapotrzebowania na rynku pracy na pracowników posiadających uzyskane po szkoleniu kwalifikacje.
Informacje o planowanych szkoleniach umieszczane są na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
 
Osoba bezrobotna i inna uprawniona osoba, która nie ukończyła szkolenia z własnej winy, jest obowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjecie zatrudnienia.
 
Uwaga! Powiatowy Urząd Pracy nie refunduje kosztów szkolenia osobom, które nie otrzymały skierowania na szkolenie.
 
 
FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 
Starosta na wniosek ww. osób może  sfinansować ze środków Funduszu pracy koszty studiów podyplomowych do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.
 
FINANSOWANIE EGZAMINÓW
 
Jeżeli ww. osoba uzasadni celowość otrzymania pomocy w postaci sfinansowania kosztów egzaminu starosta na wniosek tej osoby może sfinansować koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszt uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
 
 
POŻYCZKI SZKOLENIOWE
 
Starosta może również, na wniosek ww. osoby, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wymagających szczególnych kwalifikacji. Spłata tej pożyczki musi nastąpić do momentu upływu 18 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia określonego w umowie.
 
 
 
 
SZKOLENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szkolenie osób niepełnosprawnych odbywa się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji. Szkolenia inicjowane i organizowane są dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższania dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:
 • -braku kwalifikacji zawodowych,
 • -konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • -utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.
Szkoleniem mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się:
 • w placówkach szkolących,
 • w specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo - rehabilitacyjnych
Kierowanie osoby niepełnosprawnej na szkolenie może nastąpić:
 • z inicjatywy urzędu pracy lub na podstawie orzeczenia właściwego organu,
 • na podstawie wniosku na wskazane przez tę osobę szkolenie, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy i spełniony jest przynajmniej jeden z warunków wymienionych powyżej, a koszt tego szkolenia nie przekroczy dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Szkolenie może trwać nie dłużej niż 36 miesięcy.

Koszty szkolenia osób niepełnosprawnych finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła szkolenia z własnej winy, jest obowiązana do zwrotu jego kosztów, chyba, że powodem nieukończenia szkolenia było podjecie zatrudnienia. 

 
 
Informacje o planowanych szkoleniach umieszczane są na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
Szczegółowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod nr telefonu 058-620-49-54 wew. 103.
Zapisy na szkolenia prowadzone są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, Dział Pośrednictwa i Poradnictwa Zawodowego parter stanowiska od 17-24 
 


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póź. zm.). Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami.
                               

 


Autor dokumentu: Urszula Glab

Udostępnił:  Agnieszka Kraszewska (2005-04-22 14:15:20)
Ostatnio zmodyfikował:  Beata Grodkowska (2010-05-18 15:12:27)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036156