www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Staż
DEFINICJA STAŻU

Staż
oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
 
PODMIOTY ORGANIZACJI STAŻU

1. Pracodawca,  oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
2. Przedsiębiorca, chociażby nie zatrudniał pracownika. 
3. Rolnicza spółdzielnia produkcyjna.
4. Pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.):
5. U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
6. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.
7. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.
 
OSOBY BEZROBOTNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KIEROWANE NA STAŻ
 
Starosta może skierować do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy:
·          bezrobotnych do 25 roku życia
·          bezrobotnych, którzy nie ukończyli 27 roku życia w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej
·          bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu kontraktu socjalnego, którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
·          bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
·          bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
·          bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
·          bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia
·          bezrobotnych niepełnosprawnych.

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych do 25 roku życia i bezrobotnych, którzy nie ukończyli 27 roku życia w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.
 
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU
 
Organizator zainteresowany zorganizowaniem stażu dla bezrobotnych składa do właściwego starosty wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
Wnioski rozpatrywane są przez Komisję ds. opiniowania i rozpatrywania wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnego i zapisami
Starosta w terminie miesiąca od otrzymania wniosku informuje organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 
PROCEDURA REKRUTACYJNA

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy kieruje do organizatora osoby bezrobotne spełniające wymagania określone we wniosku. Informacja o przyjęciu osoby powinna dotrzeć do Urzędu najpóźniej na 7 dni przed wskazaniem przez organizatora daty rozpoczęcia stażu na formularzu skierowania.
Przed rozpoczęciem stażu organizator jest zobowiązany przeprowadzić osobie bezrobotnej wstępne badania lekarskie na własny koszt.
Organizator zobowiązany jest do udzielania jednoznacznych informacji na formularzu skierowania w zakresie przyjęcia lub też nie przyjęcia osoby bezrobotnej na staż.
 
UMOWA O ODBYWANIE STAŻU

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z organizatorem, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.
Program powinien określać:
  •  nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
  •  zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
  •  rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
  •  sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
  •  opiekuna osoby objętej programem stażu.
 
Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta.
Organizator po zakończeniu realizacji programu, nie póżniej jednak niz w terminie 7 dni, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w procesie stażu. Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium, wypłacane przez starostę.
 
Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
 
Wzór umowy o odbywanie stażu

Podstawa prawna:
Art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania  stażu  przez bezrobotnego (Dz.U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160) 

 

 

Autor dokumentu: Jolanta Klauze

Udostępnił:  Agnieszka Kraszewska (2005-04-25 12:36:13)
Ostatnio zmodyfikował:  Sylwia Ławniczak (2010-04-07 07:50:54)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036176