www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Dotacja dla osoby bezrobotnej pragnącej podjąć prowadzenie działalności gospodarczej


Informujemy, iż od dnia 05.02.2007r. przy ul. Świętojańskiej 141 otworzyło swoją działalność

Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: 

GDYŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIEBIORCZOŚCI.
  

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie.

Wniosek powinien zawierać:

 1. kwotę wnioskowanych środków,
 2. rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć, biznesplan
 3.  kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła jej finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz planowanej  działalności , dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń
 4. specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
 5. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.
 6. symbol podklasy  rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 7.  proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o :

 1. korzystaniu lub niekorzystaniu dotychczas ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjecie działalności gospodarczej lub rolniczej,
 2. niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 3.  nieprowadzeniu działalności w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 4. wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
 5. niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6.06.1997r.- Kodeks karny,
 7. rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o przyznanie dotacji pobierz


Regulamin przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - dotacji 


Lista klas PKD od 01.01.2008 r.
 

Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004 ro promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póź. zm.). Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwiazane z podjęciem tej działalności,  nie wyższej niż  6-krotnej  wysokości przeciętnego wynagrodzenia .

 


DOKUMENTY DOTYCZĄCE PROJEKTU MÓJ BIZNES 

Jednorazowa Dotacja Inwestycyjna

==> Regulamin przyznawania wsparcia finansowego EFS

==> Wniosek o przyznanie JDI

==> Biznesplan

==> Regulamin Komisji Oceny Wniosków

==> Wzór Karty Oceny Formalnej

==> Wzór Karty Oceny Merytorycznej

==> Oświadczenie o nieskorzystaniu równoległe z innych środków publicznych.

==> Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe

==> Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

==> Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

==> Oświadczenie kandydata o bezstronności wobec beneficjenta

==> Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych

==> Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej.
 

Wsparcie pomostowe podstawowe

==> Regulamin przyznawania wsparcia finansowego EFS

==> Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

==> Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację którego jest udzielania pomoc de minimis,

==> Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,

==> Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe

==> Oświadczenie kandydata o bezstronności wobec beneficjenta

==> Oświadczenie o nieskorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy oraz w ramach Działania 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

==> Regulamin Komisji Oceny Wniosków

==> Wzór Karty Oceny Formalnej

==> Wzór Karty Oceny Merytorycznej

 

Wsparcie pomostowe przedłużone

==> Regulamin przyznawania wsparcia finansowego EFS

==> Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

==> Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację którego jest udzielania pomoc de minimis,

==> Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,

==> Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa skarbowe

==> Oświadczenie kandydata o bezstronności wobec beneficjenta

==> Oświadczenie o nieskorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy oraz w ramach Działania 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

==> Regulamin Komisji Oceny Wniosków

==> Wzór Karty Oceny Formalnej

==> Wzór Karty Oceny Merytorycznej

 


Autor dokumentu: Barbara Stasiak

Udostępnił:  Agnieszka Kraszewska (2005-04-22 14:31:30)
Ostatnio zmodyfikował:  Sylwia Ławniczak (2010-05-13 12:00:03)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036160