www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Zwrot kosztów przejazdu
 
Podstawa prawna:
 
1.      Na podstawie art. 41 ust. 4b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.
 
2.      Na podstawie art. 45 ust. 1 cytowanej ustawy Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych  lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • Na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc oraz
  • Uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód  w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
3.      Na podstawie art. 45 ust. 3 Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.
 
 
4.      Na podstawie art. 45 ust. 4 Starosta może zwrócić bezrobotnemu lub osobie poszukującej pracy koszt przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te został on skierowany przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.
 
 
5.      Na podstawie art. 45 ust. 5 Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu.
 
 
 
 

Autor dokumentu: Elżbieta Marciniec

Udostępnił:  Iwona Leman (2009-02-12 13:41:06)
Ostatnio zmodyfikował:  Beata Grodkowska (2009-03-26 21:43:23)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036168