www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:

1)  partiami lub organizacjami politycznymi,

2)  posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko – senatorskich,

3)  organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do

     prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów 

     pracy,

4)  organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia

     pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,

5)  urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,

6)  kościołami lub związkami wyznaniowymi,

7)  przedstawicielstwami państw obcych.

 

Pracodawca składa  wniosek o organizację prac interwencyjnych oraz  informację o udzielonej pomocy publicznej.

Pobierz wniosek: ==> Wniosek o prace interwencyjne 

Do udziału w pracach interwencyjnych uprawnieni są wyłącznie bezrobotni
określeni w art. 49 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) jako „osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy” i Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 tj.:

 1. bezrobotni do 25 roku życia (jeśli były bez (***)stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie sześciu miesięcy),
 2. bezrobotnych długotrwale – rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy łącznie ponad 12 miesięcy (albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, jeśli były bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie sześciu miesięcy)
 3. bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych (wykształcenie podstawowe, bez ( np. prawa jazdy, i innych dyplomów zaświadczeń świadczących o zdobytych kwalifikacjach między innymi - książeczka spawacza)
 5. bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego (jeśli były bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie sześciu miesięcy),
 6. jest osoba dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę- (dot. pomocy publicznej dla przedsiębiorców), natomiast bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (dot. w przypadku pracodawcy, który nie podlega pomocy publicznej)
 7. bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia    ( jeśli były bez (***)stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie sześciu miesięcy),
 8. bezrobotni niepełnosprawni ( w przypadku pracodawcy, który nie podlega pomocy publicznej) w przypadku pracodawcy, który podlegania pomocy publicznej ( jeśli były bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie sześciu miesięcy)  jeśli były bez (***)stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie sześciu miesięcy),
(*) „pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji” oznacza każdą osobę, która:
 • jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie sześciu miesięcy; lub
 • nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego; lub
 •  jest wieku ponad 50 lat; lub
 •  jest osoba dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub
 • pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub
 • jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;
(**) pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji” oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.
(***) stałe zatrudnienie – jest to zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 

 
Prace interwencyjne  

- Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, o których mowa w art. 49,  część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

- Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, o których mowa powyżej -  część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za prace i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną. 
 
- Starosta może dokonywać  zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych o których mowa powyżej, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.
 
Ponadto
 
- Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.
 
- Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, o których mowa    w art. 49  w pkt1,2,6,7 kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek  na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
 
- Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 18 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego o którym mowa  w pkt 1, 2 , 6,7  kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.
 
- Starosta może skierować bezrobotnych o których mowa w art. 49  w pkt 3, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy oraz dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.
 
- Starosta może skierować bezrobotnych, o których mowa w art. 49  w pkt 3, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych u pracodawcy przez okres 4 lat i dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.
 
- Starosta, kierując bezrobotnych do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 49 pkt. 3 może, na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 pkt 1 zrefundować przedsiębiorcy koszty  wyposażenie  i doposażenia  stanowiska pracy dla skierowanych do tych prac bezrobotnych.
 
Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych są kierowani bezrobotni, którzy:
 
- spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 
- nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.


Podstawa prawna:
 
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z póź. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. z dnia 16.01.2009r. Nr 5 poz. 25).
- Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne  ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 .  

Autor dokumentu: Wiesława Skrzyńska

Udostępnił:  Agnieszka Kraszewska (2005-04-25 10:22:52)
Ostatnio zmodyfikował:  Tomasz Nowak (2010-02-25 14:14:26)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036171